Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

برای دریافت کلید عمومی برنامه خود جهت استفاده در سرویس خرید درون‌برنامه‌ای مایکت کافی است پس از تعریف شناسه برنامه خود در قسمت ویرایش اطلاعات برنامه بر روی مشاهده کلید عمومی مانند تصویر زیر کلیک کنید.

سپس دیالوگی مانند شکل زیر حاوی کلید عمومی برنامه شما نمایش داده می‌شود. از این کلید می‌توانید در کد خود استفاده کنید.

جهت آشنایی با مفهوم کلید عمومی/خصوصی اینجا و اینجا را ببینید.

  • No labels