Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

مراحل اضافه کردن سرویس صدور مجوز به B4A

 

برای اضافه کردن کتابخانه Myket licensing در B4A کافی است، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. کتابخانه Myket licensing در B4A را از اینجا دریافت نمایید.

۲. دو فایل MyketLicensing.jar و MyketLicensing.xml را در پوشه کتابخانه‌های Basic4Android کپی نمایید.

۳. در پنل سمت راست B4A، تب libs را انتخاب و Refresh نمایید تا کتابخانه MyketLicensing نمایان شود.

۴. در Activity_Create کد زیر را وارد کنید:

دقت کنید که در متغییر publicKey مقدار کلید عمومی که از پنل مایکت دریافت نموده‌اید را وارد کنید.

 

۵. پس از اجرا شدن کد lc.CheckAccess سرویس Myket licensing یکی از متد‌های lc_Allow، lc_DontAllow یا lc_Error را صدا می‌زند. در صورتی که متد lc_Allow صدا زده شد، کاربر مجاز به استفاده از برنامه‌ی شما است، در صورتی که متد lc_DontAllow صدا زده شد، کاربر مجاز به استفاده از برنامه‌ی شما نیست و باید به او بگویید که برنامه را از مایکت خریداری نماید. در صورتی هم که متد lc_Error صدا زده شد، احتمالا مشکلی در برقراری ارتباط با سرویس Myket licensing به وجود آمده است که باید برای کاربر دکمه‌ی «سعی مجدد» را نمایان کنید و دوباره کد lc.CheckAccess را فراخوانی نمایید:


برنامه‌ی نمونه

می‌توانید پروژه نمونه را از اینجا دانلود کنید و یا روی GitHub ببینید.
 

  • No labels