Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

برای استفاده از سرویس Myket licensing فایل برنامه‌ی نمونه را از اینجا دانلود کنید. کافی است ساختار پروژه‌ی Unity خود را مانند برنامه‌ی نمونه تنظیم کنید.

در فایل CheckLVLButton.cs متغیر m_PublicKey_Base64 را بیابید و کلید عمومی را که از پنل توسعه‌دهندگان دریافت کرده‌اید، در m_PublicKey_Base64 وارد کنید. زمانی که برنامه اجرا می‌شود متد LoadServiceBinder به سرویس Myket licensing متصل می‌شود.

حال کافی است که در OnGUI، تکه کد زیر اجرا شود تا درخواست برای مایکت ارسال گردد:

 

و زمانی که شرط زیر برقرار شد و m_ResponseCode_Received برابر با ۰ بود، می‌توانید برنامه‌ی خود را اجرا کنید:

  • No labels