Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

مایکت همواره در تلاش است برنامه‌های خوب و کاربردی را با استفاده از فضاها و امکاناتی که در اختیار دارد، به بهترین شکل معرفی کند. این مستند در راستای حمایت از توسعه‌دهندگان و اطلاع از معیارهای مایکت برای انتخاب برنامه‌ها آماده شده است.

لازم به‌ذکر است این فضاها تبلیغاتی نبوده و هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شود.

راهنمای لیست‌های مایکت

بصورت کلی برنامه‌ها در یکی لیست‌های زیر قرار می‌گیرند:

...