En

بررسی وضعیت محصولات اشتراکی در سرور

بررسی وضعیت محصولات اشتراکی در سرور

می‌توانید محصولات اشتراکی برنامهٔ خود را در مایکت از سرور مدیریت کنید. برای این کار دو API وجود دارد. «بررسی وضعیت یک خرید اشتراکی» و «لغو تمدید خودکار»

احراز هویت

برای استفاده از سرویس‌های زیر باید کلید X-Access-Token را از منوی تنظیمات پنل توسعه‌دهندگان دریافت نمایید و به عنوان Header در سرویس‌های خود قرار دهید. به عنوان مثال:

X-Access-Token: 650e0714-a4348-v475-a40-3f3ec5fcf001

بررسی وضعیت

برای دریافت اطلاعات و بررسی وضعیت یک خرید کافی است از token آن خرید استفاده نمایید:


							[GET]
							[Header: X-Access-Token]
							http://developer.myket.ir/api/applications/{PACKAGE_NAME}/purchases/subscription/{PRODUCT_ID}/tokens/{TOKEN}
						

جدول راهنمایی ورودی‌ها:

ورودی توضیحات
TOKEN توکن خرید کاربر
PRODUCT_ID شناسهٔ محصول شما
PACKAGE_NAME شناسهٔ برنامهٔ شما

به عنوان مثال خروجی به صورت زیر خواهد بود:


						{
							"startTimeMillis": 1489416862000,
							"expiryTimeMillis": 1489417162000,
							"kind": "androidpublisher#productPurchase",
							"autoRenewing": false,
							"developerPayload": ""
						}
					
خروجی توضیحات
startTimeMillis زمان شروع دورهٔ اشتراک
expiryTimeMillis زمان پایان دورهٔ اشتراک
autoRenewing وضعیت تمدید خودکار
developerPayload مقدار developerPayload که در هنگام خرید وارد شده است

لغو تمدید خودکار

با استفاده از این API می‌توانید تمدید خودکار یک محصول را برای یک token غیر فعال کنید.

[Method: PUT]
							[Header: X-Access-Token]
							http://developer.myket.ir/api/applications/{PACKAGE_NAME}/purchases/subscription/{PRODUCT_ID}/tokens/{TOKEN}/cancel

جدول راهنمایی ورودی‌ها:

خروجی توضیحات
PACKAGE_NAME شناسهٔ برنامهٔ شما
PRODUCT_ID شناسهٔ محصول شما
TOKEN توکن خرید کاربر

به عنوان مثال خروجی به صورت زیر خواهد بود:

{
							"code": 200,
							"messageCode": "Successful",
							"translatedMessage": "عملیات با موفقیت انجام شد."
						  }

کلیه حقوق متعلق به مایکت می باشد.